Jak správně číst PENB - energetický průkaz?

Jak správně číst PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy mívá desítky stran. Grafická část je jeho nejznámějším dílem. Přehledně shrnuje nejdůležitější informace o energetické náročnosti dané nemovitosti. Zde se věnujeme stručnému popisu dvou nejdůležitějších stránek PENB. Uvedené obrázky jsou modelové.

Grafická část PENB - "energetického štítku" (1/2)
Grafická část PENB – „energetického štítku“ (1/2)

Legislativní úprava

Metodika výpočtů průkazu se v čase podstatně měnila. Současné průkazy se zpracovávají podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších změn (především novely č. 318/2012 Sb.) a vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 230/2015.

Identifikace nemovitosti

Na tomto místě se uvádí adresa a typ budovy, doplňují se také údaje o ploše obálky budovy (obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu – citace ze zákona 406/2000 Sb.), celkové energeticky vztažné ploše (celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy – citace ze zákona 406/2000 Sb.) a objemovém faktoru (objemový faktor je podílem plochy obálky budovy a jejího objemu zahrnujícího veškeré prostory s upravovaným vnitřním prostředím; čím je hodnota nižší, tím má budova méně ploch, kterými z ní uniká energie).

Fotografie domu

Fotografie slouží k jednoznačné identifikaci domu. Je to i důkaz toho, že zpracovatel budovu skutečně navštívil a prohlédl.

Zařazení do klasifikační třídy energetické náročnosti

Zařazení odráží celkovou spotřebu energie nutnou k standardizovanému způsobu užívání budovy. Tento fakt je třeba zdůraznit. Kategorie energetické náročnosti není stanovena pro konkrétní způsob provozování, ale pro provozování takové, kdy jsou parametry nastaveny podle normových standardů. Ty jsou obsaženy v technicko normalizační informaci TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Počítají se všechny energonositele, které hrají roli (např. elektřina, plyn, biomasa, uhlí). Výsledkem je příslušnost budovy do jedné ze 7 klasifikačních tříd.

 

nezavazne-poptat-penb

 

Povinnost stanovit doporučená opatření

Podle toho, k jakému účelu je Průkaz energetické náročnosti budovy zpracováván, může nastat zpracovateli povinnost provést analýzu využitelnosti tzv. alternativních zdrojů energie (sem se řadí využití tepelných čerpadel, vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla – tzv. KVET nebo též kogenerace, možnost využití soustavy dodávek tepla – dříve nazýváno centrální zásobování teplem a dále využití OZE – obnovitelných zdrojů energie, kam se řadí využití sluneční energie, energie větru a energie biomasy). Dále může zpracovateli nastat povinnost posoudit navržená opatření při tzv. vetší změně dokončené budovy, kdy má za povinnost posoudit návrhy stanovené projektovou dokumentací, případně doplnit návrhy vlastní pokud dojde k závěru, že je to opatření efektivní.

Doporučení musí být vždy provedena tak, aby byl splněn požadavek na jejich provedení na tzv. nákladově optimální úrovni. Tento pojem je definován v § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické certifikaci budov. Jsou-li formulována doporučující opatření, v grafickém vyjádření klasifikační třídy se projeví jejich vliv prostřednictvím šipky s označením „Dop.“. Díky tomu pak může po realizaci opatření dům spadat do jiné skupiny.

Zařazení do klasifikační třídy vlivu budovy na životní prostředí

Toto schéma informuje o tom, jaké množství primární neobnovitelné energie je zapotřebí vyrobit pro výše popsaný modelový provoz dané budovy. Jde o to, že např. elektřina pro vytápění se musí vyrobit v elektrárně, která používá své vlastní energetické vstupy a potřebné množství elektřiny vyrábí s nějakou účinností; navíc vyrobenou elektřinu musí dopravit na místo spotřeby prostřednictvím rozvodné sítě, kde se uplatní další ztráty vzniklé odporem kabelů.

Pro stanovení množství primární neobnovitelné energie se používají tzv. faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb. o energetické certifikaci budov. Obecně se dá říci, že čím více obnovitelných zdrojů energie daný dům používá, tím menší má vliv na životní prostředí.

Celková hodnota spotřeby energie pro nemovitost

Jde o celkový součet dodané energie pro budovu v MWh nebo GJ.

Celkový vliv budovy v jednotkách energie – MWh nebo GJ

Zde je číselně vyjádřen celkový vliv budovy při jejím modelovém užívání.

Část PENB zachycující dílčí ukazatele energetické náročnosti (2/2)
Část PENB zachycující dílčí ukazatele energetické náročnosti (2/2)

Seznam doporučených opatření

V případech, kdy energetický specialista formuluje doporučení, se na tomto místě objeví jejich seznam.

Dílčí ukazatele energetické náročnosti

Tato tabulka zachycuje úrovně potřeby energie pro obálku a jednotlivé kategorie technických zařízení budovy (vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení). Na první pohled je tak vidět, kde má dům největší rezervy.

Jsou-li energetickým specialistou formulována doporučení, jejich vliv se projeví zobrazením šipky s popisem „Dop.“, která zachytí změnu.

Podíl zdrojů energie na provozu budovy

Tento graf přehledně ukazuje, jaký je podíl jednotlivých energonositelů (elektřina, plyn, biomasa, uhlí, …) na typizovaném provozu budovy.

Identifikace zpracovatele průkazu

Na každém průkazu musí být jednoznačně identifikován jeho zpracovatel vč. kontaktu, podpisu a kulatého razítka s evidenčním číslem MPO ČR.

Doba platnosti PENB

Dále je vyznačeno datum, do kdy PENB platí. Platnost je standardně 10 roků od data vystavení nebo do doby nejbližší provedené větší změny dokončené budovy (viz předchozí text).

 

nezavazne-poptat-penb