Příprava PENB vyžaduje čas a odpovídající znalosti.

5 věcí, na které byste měli dát pozor, když necháváte zpracovat PENB

prvním díle minisérie o průkazu energetické náročnosti jsme se zmiňovali o tom, že je důležité PENB zpracovávat správně, pravdivě, úplně a objektivně. Co to konkrétně znamená v praxi?

Energetický specialista

Průkaz energetické náročnosti musí podle zákona zpracovat energetický specialista s oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. To, zda daná osoba na seznamu specialistů je či není, si můžete snadno ověřit online přímo na stránkách ministerstva – dostupné na webu MPO http://www.mpo-enex.cz/experti/ ↑.

 

nezavazne-poptat-penb

 

Potřebné podklady

Aby mohl specialista průkaz zpracovat, je třeba mu poskytnout potřebné podklady. Využívá se zejména výkresová dokumentace v rozsahu pohledy, půdorysy a řez, dále také technická zpráva a další dokumenty. Pokud se má postupovat správně v souladu s platnou legislativou, je nutno mít k dispozici projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a to zpracovanou pro skutečný stav budovy. V zásadě platí, že čím více podkladů je k dispozici, tím lépe. Shromažďují se také údaje o technických zařízeních, která mají vliv na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, úpravu vzduchu či vlhkosti.

Pokud není ověřená dokumentace k dispozici, je nutno vypracovat pasport stávajícího stavu budovy. Tento pasport musí být autorizován úředně způsobilou osobou, tedy osobou, která vlastní příslušnou autorizaci vydanou ČKAIT ↑ (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) nebo ČKA ↑ (Česká komora architektů). Jinak není možné sestavit energetický model budovy. Rozhodně nelze připravit průkaz pouze podle fotografie.

Osobní návštěva a prohlídka nemovitosti

Je zapotřebí, aby energetický specialista osobně nemovitost prohlédl a posoudil. Někdy se stává, že například projektová dokumentace není v souladu se skutečným provedením, zdroj vytápění nekoresponduje s údaji uvedenými v technické zprávě apod. Průkaz není možné připravit na dálku. Výjimku tvoří pouze případy novostaveb či energetické hodnocení připravené na základě autorizované aktuální projektové dokumentace.

 

Pořízením fotodokumentace také energetický specialista prokáže, že nemovitost skutečně osobně prohlédl.

Vlastní příprava průkazu

Po shromáždění všech potřebných podkladů sestaví energetický specialista energetický model budovy. K tomu se nejčastěji využívá specializovaný počítačový program. Zadáním všech potřebných parametrů (poctivý přístup zahrnuje kromě simulace vlastní budovy například i započtení vlivu vzrostlé zeleně v přímém sousedství domu) vzniká základ pro vygenerování protokolu průkazu. Solidní specialista k protokolu, jehož podoba je dána vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické certifikaci budov, přidává ještě jako přílohu veškeré výpočty, které použil pro sestavení vlastního protokolu a eventuálně popis hodnocené budovy, pokud je objekt rozsáhlejší nebo je toto pro výpovědní hodnotu celého elaborátu vhodné. Výsledkem je dokument, který v případě bytového domu může mít i 60 a více stran. Jeho nejznámější částí však je grafické schéma, na které je budova zařazena do jedné ze sedmi kategorií energetické náročnosti.

 

Pro tento dům v Českých Budějovicích jsme připravili kvalitní PENB
Pro tento dům v Českých Budějovicích jsme připravili kvalitní PENB. Prohlédnout další

Férový přístup se vyplácí

Zpracovává-li se PENB, je zapotřebí jej zpracovat správně – dikce zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a sice § 7a, odst. 4, písm. e) zní:

Průkaz musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

Je zřejmé, že bez náležité péče PENB není možno zpracovat tak, aby tento požadavek byl naplněn a v krajním případě se může stát, že celý elaborát je od počátku neplatný. Prvním viníkem není, jak by se mohlo zdát, zpracovatel, ale osoba, jež měla za povinnost si průkaz opatřit. Samozřejmě, že náhradu je možno vyžadovat po příslušném zpracovateli, ale to může být velmi zdlouhavá a někdy i nejistá záležitost. Státní energetická inspekce provádí namátkové kontroly a v případě pochybení uděluje pokuty. Nemá-li průkaz k dispozici osoba povinná, dostává pokutu v první řadě ona (tedy ten, kdo si měl průkaz opatřit). Odhlédnuto od možného postihu – každý má přeci raději férové než neférové jednání. Nemá-li průkaz vypovídací hodnotu, jak k tomu přijde zájemce o nemovitost či její pronájem? Je vlastně uveden v omyl. A přitom cena průkazu dosahuje pouze řádu desetin procenta z ceny nemovitosti. Ušetřené stokoruny nestojí za udělenou pokutu či prohlášení kupní či nájemní smlouvy za neplatnou.

 

nezavazne-poptat-penb